عنوان طرح به فارسی:

 

 

 

اطلاعات مربوط به مجري/ مجريان طرح

 

1-      نام و نام خانوادگی مجری اول:

2-     مدرك و رشته ي تحصيلي   

3-     محل خدمت

4-     تلفن تماس

همكاران طرح :

1-

2-

3-

 

پرسشنامه اوليه ي طرح تحقیقاتی HSR

 

 

1-    دلايل انتخاب موضوع ،بيان مسئله ،مشكل و پيشينه تحقيق (به صورت خلاصه) :حداكثر در 10 سطر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-    اهداف طرح :

 

الف- هدف اصلي :

 

 

 

ب- هدف و يا اهداف كاربردي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-   روش اجراي طرح (شامل روش نمونه گيري /روش هاي آماري /شاخص هاي ارزشيابي قبل و بعد از مداخله...) بصورت خلاصه : حداكثر در 10 سطر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

4- هزينه پيشنهادي مجري براي انجام طرح :( به ريال بيان شود).

1-هزينه پرسنلي

2-هزينه هاي آزمايشات و خدمات تخصصي

3-مسافرت

4-ساير هزينه ها

 

 

 

 

 

نظر دبير كميته HSR  معاونت....

پيش پروپوزال بررسي گرديد و مورد تاييد است  

"                      "        و با انجام تغييرات مورد تاييد است

"                     "         و مورد تاييد نيست.

 

تغييرات مورد نياز :

 

 

 

نظر مشاور متدولوژي در خصوص طرح :

مورد تاييد است

با انجام برخي تغييرات قابل انجام است

مورد تاييد نمي باشد

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-8-12 12:59        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ