اعضای کمیته پژوهش کتابداران دانشگاه علوم پزشکی شیراز

ردیف

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

 آدرس ایمیل

1

شیوا استوار

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی

ostovarsh@sums.ac.ir

2

فاطمه افتخاریان

دانشکده بهداشت

eftekharif@sums.ac.ir

3

نیلوفر برهمند

معاونت پژوهشی دانشگاه

barahmand@sums.ac.ir

4

مهدی حاج ابراهیمی

دانشکده داروسازی

medlib12@sums.ac.ir

5

شیرین دهقان

معاونت پژوهشی دانشگاه

libadmin@sums.ac.ir

6

یاسمین سعادت

بیمارستان سعدی

faghihili@sums.ac.ir

7

مریم شریف نوبری

دانشکده دندانپزشکی

dentalsc@sums.ac.ir

8

روشن شمشیری

معاونت پژوهشی دانشگاه

dpt2295464633@sums.ac.ir

9

شادی طباطبایی

دانشکده دندانپزشکی- بین الملل

melal_denth@sums.ac.ir

10

آفتاب قدیمی

دانشکده دندانپزشکی

dentlibr@sums.ac.ir

11

سید بهمن میرعلایی

دانشکده توانبخشی

miralaeeb@sums.ac.ir 


 
     

   
  

        

                                                           


             
                          
 
    

                             
 
                              

      
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-24 17:46        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ