برنامه کارگاه ها         

 برنامه کارگاههای سال  96

فروردیناردیبهشتخرداد

برنامه کارگاههای سال  95

فروردیناردیبهشتخرداد
تیرمرداد  شهریور
مهرآبان آذر
دی اسفند

برنامه کارگاههای سال  94

فروردین و اردیبهشت
مهر
آبان
آذردی  
برنامه کارگاههای سال 
93

آمار کارگاههای برگزار شده در سال 93
اردیبهشت 93       خرداد 93         تیر 93
مهر و آبان 93آذر دی
بهمن و اسفند  برنامه کارگاههای سال 92

اردیبهشت 92
      تیر 92            مهر 92 
آبان 92آذر 92
دی 92
بهمن 92  


برنامه کارگاههای سال 91

مهر 91        آبان 91      آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
 

                                 
                          

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-24 16:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ